Wstęp

Regulamin Serwisu. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa.

§1 Podstawowe definicje

 • Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem juniorisenior.pl. będący jednocześnie Usługodawcą.
 • Właściciel/Organizator – MACK Maciej Kledzik, ul.Wyspiańskiego 2a/13.
 • Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:
 • Konsument – zgodnie z art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Niania – osoba wykonująca Usługę oferowaną przez Organizatora;
 • Klient – osoba, która korzysta z Usług oferowanych przez Organizatora z wykorzystaniem w/w Serwisu;
 • Usługi – opieka nad dziećmi, animacje, zabawy mające na celu edukację oraz wszelkie inne Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu;
 • Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą oraz rozporządzeniem RODO.
 4. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 5. Administratorem Państwa danych osobowych jest MACK Maciej Kledzik, ul.Wyspiańskiego 2a/13.
 6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego;
  2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis internetowy;
  3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Użytkownikowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu ustawy. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.
 9. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§3 Warunki świadczenia usług

 • Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
 • Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.
 • Organizator w ramach Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu, cennika oraz oferty dostępnej na stronie internetowej Organizatora: XXX, świadczy za pomocą drogi elektronicznej Usługi polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznanie się z dostępnymi ofertami w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i wykonaniu wyboru opieki nad dziećmi realizowanej przez Organizatora.
 • Świadczone przez Organizatora Usługi polegają w szczególności na:
  • – zapewnieniu opieki w ciągu dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 200:00, dostępnej w opcji „Niania na kilka godzin”,
   – zapewnieniu opieki w dni od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00, dostępnej w opcji „Niania na wieczór”,
   – zapewnieniu opieki dziecku w soboty i niedziele, dostępnej w opcji „Niania na weekend”,
   zapewnieniu przez Nianię, Opiekunkę opieki nad juniorem lub seniorem, w jednej z opcji polegającej na:
 • organizacji zabaw o profilu edukacyjnym dla dzieci znajdujących się pod opieką Niani,
 • pomoc w edukacji i odrabianiu lekcji,
 • przygotowanie posiłków i poczęstunków dla dzieci,
 • zapewnienie wszelkiej opieki pielęgnacyjnej dziecku, w tym również zamówionej.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

§4 Umowa świadczenia usług

 1. Zamówienie Usługi oferowanej przez Organizatora następuje drogą elektroniczną poprzez wybór dostępnej opcji oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie prowadzonym przez Organizatora. Można dokonać zgłoszenia telefoniczne.
 2. Usługa jest realizowana 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, z wyłączeniem dni świątecznych.
 3. W przypadku chęci skorzystania z jednej z opcji dostępnej w ramach Serwisu Klient jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz miasta, którego dotyczy wybrana Usługa oferowana przez Organizatora. Nadto Klient jest zobowiązany do podania dnia usługi oraz przybliżonego przedziału czasowego, w którym Organizator ma świadczyć Usługę, a także wieku i liczby dzieci, potrzebnych informacji oraz zakresu dodatkowych czynności do wykonania przez zamawianą Nianię.
 4. Organizator świadczy Usługi w oparciu o zamówienie złożone przez Klienta przez okres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, za cenę zgodnie z cennikiem Usług.
 5. Minimalne zamówienie Usług u Organizatora wynosi 3 godziny.
 6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z podaniem informacji niezbędnych do realizacji Usługi.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez Klienta wysłanego przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu. Od tego momentu następuje odpłatne świadczenie Usługi przez Organizatora, który zobowiązuje się zrealizować Usługę, a Klient zobowiązuje się zapłacić za jej wykonanie.
 8. Chęć rozpoczęcia świadczenia może odbyć się najpóźniej 6 godzin przed rezerwowanym termin.
 9. Organizator dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi.
 10. Po wykonaniu Usługi przez Organizatora, Klient zobowiązuje się do stawienia w miejscu, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem, o z góry ustalonej porze. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności, zgodnie z cennikiem, za okres świadczenia dodatkowych Usług przez Organizatora.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:
  1. przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
  2. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 4. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§6 Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe)

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Serwisu według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Serwisu.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Serwis niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru/Usługi oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7. Serwis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

§7 Rękojmia

 1. Serwis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru/Usługi Konsumentowi. Serwis odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar/Usługa konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Serwis odpowiada za niezgodność Towaru/Usługi konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru/Usługi Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru/Usługi termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu lub w formie pisemnej na adres pocztowy Serwisu (patrz §1 pkt 3.: „Adres Serwisu”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 3. Serwis odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Serwis i uznaniem go za uzasadnione.
 4. Serwis pokrywa koszty usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru/Usługi na nowy.

§8 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na skutek okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu pomimo zachowania należytej staranności.
 2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji w czasie wypełniania formularza zgłoszeniowego;
  2. szkody spowodowane okolicznościami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
  3. szkody wyrządzone w wyniku postępowania w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa przez klienta/użytkownika;
  4. nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń Klienta, a także nieprawidłowego działania oprogramowania, z którego korzysta Klient lub nieprawidłowym działaniem dostawcy usług internetowych, z których korzysta Klient.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§10 Metody płatności

 1. Zapłaty, przelew na numer konta bankowego: ………………………………………..………
 2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal.
 3. Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia czasu skorzystania przez Klienta z Usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. W takim przypadku każda kolejna godzina płatna jest dodatkowo w stawce godzinowej obowiązującej dla danej Usługi zgodnie z cennikiem, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Klienta chęci wydłużenia czasu skorzystania z Usługi.
 4. Stawka godzinowa rozliczana jest co 15 minut.
 5. W przypadku zleceń, których czas realizacji kończy się o godzinie 22:00 i później, cena Usługi powiększona będzie o kwotę 30,00 złotych tytułem pokrycia kosztów przejazdu Niani do domu.
 6. Serwis dokumentuje sprzedaż Towaru/Usługi zgodnie z żądaniem Klienta bądź to paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem. Na wszystkie zamówione Towary/Usługi w Serwisie internetowym Serwis ma możliwość wystawienia faktury VAT.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  1. podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  2. osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
  5. osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego serwisu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.
 7. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 8. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  3. zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 9. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
 11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 12. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019